« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-TOLUEENIDIAMIINIICSC: 0582 (Huhtikuu 2014)
4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini
2,4-Diaminotolueeni
2,4-TDA
CAS #: 95-80-7
YK #: 1709
EC Numero: 202-453-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja (jos sulatettu) tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Erillään hapettimista ja hapoista. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty alumiinista tai kuparista ja sen seoksista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,4-TOLUEENIDIAMIINI ICSC: 0582
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia ja sen seoksia ja alumiinia. 

Molekyylikaava: C7H10N2 / CH3C6H3(NH2)2
Molekyylimassa: 122.2
Kiehumislämpötila: 292°C
Sulamislämpötila: 99 °C
Tiheys: 1.26 kg/l
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3.5
Höyrynpaine, kPa 106.5 °C:ssa: 0.13
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 149 °C
Itsesyttymislämpötila: 475°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Kuuma neste voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa ja veressä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen ja munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. Voi aiheuttaa lisääntymisvaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (höyry ja aerosoli): herkistää ihoa (SH); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Ainetta kuljetetaan usein sulassa muodossa. 

LISÄTIETOJA
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi