« Takaisin hakulomakkeelle  
TIOFOSFORYYLIKLORIDIICSC: 0581 (Maaliskuu 1998)
Fosforotionitrikloridi
Trikloorifosfiinisulfidi
Fosforisulfokloridi
CAS #: 3982-91-0
YK #: 1837
EC Numero: 223-622-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oksentelu. Vinkuva hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Pahoinvointi. Sokki tai kollapsi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
TIOFOSFORYYLIKLORIDI ICSC: 0581
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SAVUAVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa veden ja ilmankosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fosforihappoa, kloorivetyä ja rikkivetyä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: Cl3PS
Molekyylimassa: 169.4
Kiehumislämpötila: 125°C
Sulamislämpötila: -35 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 2.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.1 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyry on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää veden laatuun. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden tai vaahdon kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 660 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 20 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi