« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAHYDROFURAANIICSC: 0578 (Marraskuu 2019)
Tetrametyleenioksidi
Dietyleenioksidi
1,4-Epoksibutaani
CAS #: 109-99-9
YK #: 2056
EC Numero: 203-726-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa, Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava neste suljettaviin ilmatiiviisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa vahingoittaa munuaisia ja maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
TETRAHYDROFURAANI ICSC: 0578
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja joidenkin metallihalidien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C4H8O / (CH2)3CH2O
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 66°C
Sulamislämpötila: -108.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 19.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.28
Leimahduspiste: -14.5 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 321°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-11.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.46 (arvioitu)
Viskositeetti: 0.5 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina tasoina. Tämä voi johtaa narkoosiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 150 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 150 mg/m3, 50 ppm TWA; 300 mg/m3, 100 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 150 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 100 ppm; 300 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1650 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 18000-22000 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2160 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi