« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAHYDROFURAANIICSC: 0578
Tetrametyleenioksidi
Dietyleenioksidi
1,4-Epoksibutaani
Heinäkuu 1997
CAS #: 109-99-9
YK #: 2056
EC Number: 203-726-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ks. Kemialliset vaarat. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
TETRAHYDROFURAANI ICSC: 0578
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja joidenkin metallihalidien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C4H8O / (CH2)3CH2O
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 66°C
Sulamislämpötila: -108.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 19.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.28
Leimahduspiste: -14.5 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 321°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-11.8 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina tasoina. Tämä voi johtaa narkoosiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 150 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 150 mg/m3, 50 ppm TWA; 300 mg/m3, 100 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
P-Kresoli tai hydrokinoni ovat yleisesti käytettyjä stabilaattoreita.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 150 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
HTP: 100 ppm; 300 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1650 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 18000-22000 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2160 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-19-36/37; S: (2)-16-29-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi