« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAFLUORIMETAANIICSC: 0575 (Huhtikuu 2013)
Hiilitetrafluoridi
Freon 14
Halon 14
PFC 14
CAS #: 75-73-0
YK #: 1982
EC Numero: 200-896-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Huimaus. Päänsärky. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Tajuttomuus. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho KOSKETUS (KAASU): PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät KOSKETUS (KAASU): PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gascancer;health haz
VAROITUS
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Erillään jauhetuista metalleista. 
PAKKAUS
 
TETRAFLUORIMETAANI ICSC: 0575
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN PURISTETTU KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Hajoaa yli 52 °C:ssa . Tämä muodostaa fluorivetyhappoa. Yhteensopimaton tiettyjen metallijauheiden (alumiini, sinkki, beryllium) kanssa. 

Molekyylikaava: CF4
Molekyylimassa: 88.01
Kiehumislämpötila: -127.8°C
Sulamislämpötila: -183.6 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.04
Itsesyttymislämpötila: >1100°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen kylmälle kaasulle voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi