« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIICSC: 0551 (Elokuu 1997)
1-Metoksi-2-propanoli
1-Metoksi-propaani-2-oli
1-Metoksi-2-hydroksipropaani
Propyleeniglykolimetyylieetteri
CAS #: 107-98-2
YK #: 3092
EC Numero: 203-539-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 38°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 38°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi.    Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI ICSC: 0551
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happokloridien, happoanhydridien, alumiinin ja kuparin kanssa. 

Molekyylikaava: C4H10O2 / H3CCHOHCH2OCH3
Molekyylimassa: 90.1
Kiehumislämpötila: 120°C
Sulamislämpötila: -96 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 38 °C
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-13.1 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry korkeina pitoisuuksina ovat ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen erittäin korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa keskushermoston lamautumisen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 370 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 375 mg/m3, 100 ppm TWA; 568 mg/m3, 150 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kaupalliset tuotteet saattavat sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat terveysvaikutuksia.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 100 ppm; 370 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 150 ppm; 560 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 1-metoksi-2-propanoli 100 µmol/l. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 15 µmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5660 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 5 tunnin kokeessa: 10000 ppm.
LD50-arvo suun kautta kaniinilla: 5700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 13 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 10; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi