« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSFORIPENTOKSIDIICSC: 0545 (Syyskuu 1997)
Difosforipentoksidi
Fosforihappoanhydridi
Fosforipentaoksidi
CAS #: 1314-56-3
YK #: 1807
EC Numero: 215-236-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin veden tai palavien aineiden kanssa.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa. EI vettä sisältäviä aineita.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Ripuli. Kurkkukipu. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Neutraloi loput varovasti kalsinoidulla soodalla tai kalsiumkarbonaatilla. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vedestä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FOSFORIPENTOKSIDI ICSC: 0545
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPINEN VALKOINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti perkloorihapon kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa fosforihappoa. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: P2O5
Molekyylimassa: 141.9
Härmistymislämpötila: 360°C
Sulamislämpötila: 340 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.4
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5,9 mg/m³ (kattoarvo).
Maantiekuljetus VAK-luokka: 8.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 35; S: (1/2)-22-26-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi