« Takaisin hakulomakkeelle  
FENYYLIELOHOPEANITRAATTIICSC: 0541 (Kesäkuu 2015)
Elohopeafenyylinitraatti
Merfenyylinitraatti
CAS #: 55-68-5
YK #: 1895
EC Numero: 200-242-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena). Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
FENYYLIELOHOPEANITRAATTI ICSC: 0541
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ TAI HARMAITA KITEISTÄ JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä elohopean ja elohopeaoksidien huuruja, typen oksideja ja muita myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C6H5HgNO3
Molekyylimassa: 339.7
Sulamislämpötila: 176-186 °C
Liukoisuus veteen: huono 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa ja munuaisissa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Hg): 0.1 mg/m3, TWA; (iho).
MAK: (Hg): imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin ja äyriäisiin. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti perustuu samankaltaisen aineen, fenyylielohopea-asetaatin (ICSC 0540), tietoihin.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren elohopea (epäorgaaninen) 50 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää veren elohopean viiterajaa 10 nmol/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 25-34-48/24/25-50/53; S: (1/2)-23-24/25-37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi