« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIGLYKOLIMONOFENYYLIEETTERIICSC: 0538 (Elokuu 2003)
2-Fenoksietanoli
Fenyylisellosolvi
CAS #: 122-99-6
EC Numero: 204-589-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Euforia. Päänsärky. Uneliaisuus. Epäselvä puhe.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kuiva iho. Tunnottomuus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
ETYLEENIGLYKOLIMONOFENYYLIEETTERI ICSC: 0538
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN, VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H10O2 / C6H5OC2H4OH
Molekyylimassa: 138.2
Kiehumislämpötila: 245°C
Sulamislämpötila: 14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml: 2.7
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.0013
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja ääreishermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 5.7 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 110 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 50 ppm; 290 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1260 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 14422 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5 ml/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 344 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-36; S: (2)-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi