« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-PENTAANIDIONIICSC: 0533 (Elokuu 1997)
Asetyyli-2-propanoni
Asetoasetoni
Asetyyliasetoni
Pentaani-2,4-dioni
CAS #: 123-54-6
YK #: 2310
EC Numero: 204-634-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 34°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 34°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Koordinaatiohäiriö. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Ataksia.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Heikkous. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
2,4-PENTAANIDIONI ICSC: 0533
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua valon vaikutuksesta. Reagoi voimakkaiden hapettimien, emästen ja pelkistävien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C5H8O2 / CH3COCH2COCH3
Molekyylimassa: 100.13
Kiehumislämpötila: 140°C
Sulamislämpötila: -23 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml: 16
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.93
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.45
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 34 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.4-11.6 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia kateenkorvassa, keuhkoissa, keskushermostossa ja nenäkäytävässä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; (iho).
MAK: 83 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 0.59-0.78 ml/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 71-74 mg/l.
Maantiekuljetus VAK-luokka: 3.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-22; S: (2)-21-23-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi