« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTAKLOORIBENTSEENIICSC: 0531 (Marraskuu 2003)
1,2,3,4,5-Pentaklooribentseeni
CAS #: 608-93-5
EC Numero: 210-172-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
PENTAKLOORIBENTSEENI ICSC: 0531
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C6HCl5
Molekyylimassa: 250.3
Kiehumislämpötila: 275-277°C
Sulamislämpötila: 86 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: ~ 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.03/5.63  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa maksan toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin, maitoon, kasveihin ja nisäkkäisiin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sen pysyvyyteen maaperässä ja sen adsorptioon sedimenttiin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1080 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2500 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.25-0.83 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-22-50/53; S: (2)-41-46-50-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi