« Takaisin hakulomakkeelle  
OKSAALIHAPPOICSC: 0529 (Marraskuu 2009)
Etaanidihappo
CAS #: 144-62-7
YK #: 3261
EC Numero: 205-634-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Halvaus. Sydämen rytmihäiriö. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), suojakäsineet ja sangalliset suojalasit. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
OKSAALIHAPPO ICSC: 0529
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPISIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa muurahaishappoa ja hiilimonoksidia. Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi joidenkin hopeayhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa räjähtävää hopeaoksalaattia. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C2H2O4 / (COOH)2
Molekyylimassa: 90.0
Hajoaa: ks. Huomautukset.
Sulamislämpötila: 189.5 °C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 9-10 (kohtalainen)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.81  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia kalsiumtasapainoon nielemisen jälkeen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Altistuminen voi aiheuttaa munuaiskiviä, hitaasti paranevia haavoja ja mustuneet kynnet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; 2 mg/m3 STEL.
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Oksaalihappo voi sublimoitua >100 °C:ssa alennetussa paineessa. Optimaalinen sublimaatiolämpötila on 157 °C. Korkeammissa lämpötiloissa aine hajoaa osittain.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Kaikki valmistajat eivät luokittele ainetta YK luokkaan 3261. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 375 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22; S: (2)-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi