« Takaisin hakulomakkeelle  
OSMIUMTETROKSIDIICSC: 0528 (Syyskuu 1997)
Osmiumhappo
Osmiumoksidi
Osmiumtetraoksidi
CAS #: 20816-12-0
YK #: 2471
EC Numero: 244-058-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Näköhäiriöt. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Ihon värjäytyminen. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
OSMIUMTETROKSIDI ICSC: 0528
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-VAALEANKELTAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa osmiumhuuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi suolahapon kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä kaasua (kloori - ks. ICSC 0126). Seokset emästen kanssa ovat epästabiileita. 

Molekyylikaava: O4Os
Molekyylimassa: 254.2
Kiehumislämpötila: 130°C
Ks. Huomautukset.
Sulamislämpötila: 42 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 4.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 6
Höyrynpaine, kPa 27 °C:ssa: 1.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (as Os): 0.0002 ppm TWA; 0.0006 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää äyriäisiin. 

HUOMAUTUKSET
Alkaa härmistymään ja tislautumaan reilusti kiehumislämpötilan alapuolella.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Os): 0.0002 ppm (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta hiirellä: 162 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26/27/28-34; S: (1/2)-7/9-26-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi