« Takaisin hakulomakkeelle  
NITROMETAANIICSC: 0522 (Lokakuu 1997)
Nitrokarboli
CAS #: 75-52-5
YK #: 1261
EC Numero: 200-876-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. Ks. Huomautukset.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 35°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Ks. Huomautukset. 
PAKKAUS
 
NITROMETAANI ICSC: 0522
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Reagoi emästen kanssa. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Seokset amiinien kanssa ovat iskunherkkiä. 

Molekyylikaava: CH3NO2
Molekyylimassa: 61.04
Kiehumislämpötila: 101°C
Sulamislämpötila: -29 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.14
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Leimahduspiste: 35 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 417°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7.3-63 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa keskushermoston lamaantumiseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia ääreishermostossa, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan happojen, emästen, metallioksidien, hiilivetyjen ja muiden palavien materiaalien kanssa.
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 51 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 940 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Maantiekuljetus VAK-luokka: 3  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 5-10-22; S: (2)-41 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi