« Takaisin hakulomakkeelle  
1-NAFTYYLIAMIINIICSC: 0518 (Huhtikuu 2000)
alfa-Naftyyliamiini
1-Aminonaftaleeni
CAS #: 134-32-7
YK #: 2077
EC Numero: 205-138-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Heikkous.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1-NAFTYYLIAMIINI ICSC: 0518
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PUNAISEKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN, VALON JA KOSTEUDEN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja ja hiilimonoksidia. Aine on heikko emäs. 

Molekyylikaava: C10H9N
Molekyylimassa: 143.2
Kiehumislämpötila: 300.8°C
Sulamislämpötila: 50.0 °C
Tiheys: 1.12 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.93
Leimahduspiste: 157 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 460°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.25  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Virtsarakkosyöpiä on raportoitu työperäisen 1-naftyyliamiinille altistumisen jälkeen, mutta nämä saattavat johtua kontaminaatiosta 2-naftyyliamiinille, joka on tunnettu ihmisen karsinogeeni. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-51/53; S: (2)-24-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi