« Takaisin hakulomakkeelle  
METRIBUSIINIICSC: 0516 (Maaliskuu 1998)
4-Amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-as-triatsin-5-oni
4-Amino-6-(1,1-dimetyylietyyli)-3-(metyylitio)-1,2,4-triatsiin-5(4H)-oni
4-Amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-1,2,4-triatsin-5-oni
CAS #: 21087-64-9
YK #: 3077
EC Numero: 244-209-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
METRIBUSIINI ICSC: 0516
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: C8H14N4OS
Molekyylimassa: 214.3
Sulamislämpötila: 125 °C
Tiheys: 1.28 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 0.12 °C:ssa:
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa keskushermoston lamautumisen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >860 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 76 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-50/53; S: (2)-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi