« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLI-ISOBUTYYLIKETONIICSC: 0511 (Heinäkuu 1997)
4-Metyyli-2-pentanoni
Isopropyyliasetoni
Heksoni
CAS #: 108-10-1
YK #: 1245
EC Numero: 203-550-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oksentelu. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
METYYLI-ISOBUTYYLIKETONI ICSC: 0511
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja altistuessaan ilmalle. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12O / CH3COCH2CH(CH3)2
Molekyylimassa: 100.2
Kiehumislämpötila: 117-118°C
Sulamislämpötila: -84.7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.80
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.91
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.45
Leimahduspiste: 14 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 460°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-7.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina pitoisuuksina. Tämä voi johtaa narkoosiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; 75 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 83 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 83 mg/m3, 20 ppm TWA; 208 mg/m3, 50 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 80 mg/m³ (8 h).
HTP: 50 ppm; 210 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, polytetrafluorieteeni, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan metyyli-isobutyyliketoni 0,5 mmol/mol kreatiniinia. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 0,15 mmol/mol kreatiniinia, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2080 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 505 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 4300 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20-36/37-66; S: (2)-9-16-29; Huomautus: 6 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi