« Takaisin hakulomakkeelle  
4,4'-METYLEENIBIS(2-KLOORIANILIINI)ICSC: 0508 (Huhtikuu 2013)
Bentseeniamiini, 4,4'-metyleenibis(2-kloori-)
2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliini
4,4'-Diamino-3,3'-diklooridifenyylimetaani
MOCA
MBOCA
CAS #: 101-14-4
YK #: 3077
EC Numero: 202-918-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Päänsärky. Huimaus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa vahingoittaa verta
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
4,4'-METYLEENIBIS(2-KLOORIANILIINI) ICSC: 0508
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VAALEANRUSKEITA PELLETTEJÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 200 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. Aine on heikko emäs. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja emäksisten maametallien kanssa. 

Molekyylikaava: C13H12Cl2N2
Molekyylimassa: 267.2
Sulamislämpötila: 110 °C
Hajoaa 202 °C:ssa
Leimahduspiste: 113 °C c.c.
Tiheys: 1.44 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.94
Höyrynpaine: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; (iho); A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2.
EU-OEL: 0.01 mg/m3 TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin ja kasveihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,01 ppm; 0,11 mg/m³ (8 h) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan metyleenibis(2-kloorianiliini) 5 µmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua metyleenibis(2-kloorianiliini):lle, ts. virtsan MOCA-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 µmol/mol kreatiniinia.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2100 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-22-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi