« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIASETAATTIICSC: 0507 (Huhtikuu 2014)
Etikkahapon metyyliesteri
CAS #: 79-20-9
YK #: 1231
EC Numero: 201-185-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia, sumusuihkua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisia kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
METYYLIASETAATTI ICSC: 0507
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Syövyttää kumia ja joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C3H6O2 / CH3COOCH3
Molekyylimassa: 74.1
Kiehumislämpötila: 57°C
Sulamislämpötila: -98 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 24.4 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 23.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduspiste: -13 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 505°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.1-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.18  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostolle. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia näköhermossa. Tämä voi johtaa näön heikentymiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA; 250 ppm STEL.
MAK: 310 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: I(4); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm; 610 mg/m³ (8 h).
HTP: 250 ppm; 770 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 320 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-16-26-29-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi