« Takaisin hakulomakkeelle  
2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLIDISULFIDIICSC: 0505 (Huhtikuu 2017)
Bentsotiatsolyylidisulfidi
Di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi
2,2'-Ditiobis(bentsotiatsoli)
MBTS
CAS #: 120-78-5
YK #: 3077
EC Numero: 204-424-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kasvosuoja ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLIDISULFIDI ICSC: 0505
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen hiilen oksideja, typen oksideja ja rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen hiilen oksideja, typen oksideja, rikin oksideja ja rikkivetyä. 

Molekyylikaava: C14H8N2S4
Molekyylimassa: 332.5
Sulamislämpötila: 180 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.5 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.5
Leimahduspiste: 257 °C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää silmiä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
2-Merkaptobentsotiatsoli (MBT, ks. ICSC #1183) on MBTS:n kaltainen yhdiste, jonka IARC on luokitellut syöpää aiheuttavaksi.
Ihoherkistymisoireita havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta tähän aineeseen. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 31-43-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi