« Takaisin hakulomakkeelle  
LAKTAATTIICSC: 0501 (Syyskuu 1997)
Maitohappo
DL-Laktaatti
alfa-Hydroksipropionihappo
CAS #: 50-21-5
EC Numero: 200-018-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Vatsan kouristavia kipuja. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Neutraloi vuotanut neste varovasti heikosti emäksisellä liuoksella kuten dinatriumkarbonaatilla. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
LAKTAATTI ICSC: 0501
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VISKOOSINEN VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on keskivahva happo. 

Molekyylikaava: C3H6O3 / CH3CHOHCOOH
Molekyylimassa: 90.1
Sulamislämpötila: 17 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Leimahduspiste: 110 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi ja fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3543 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: > 2 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi