« Takaisin hakulomakkeelle  
PIVALIINIHAPPOICSC: 0486 (Toukokuu 2018)
2,2-Dimetyylipropaanihappo
alpha,alpha-Dimetyylipropionihappo
Trimetyylietikkahappo
Neopentaanihappo
CAS #: 75-98-9
YK #: 3261
EC Numero: 200-922-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 64°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 64°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Jos kiinteänä: lakaise vuotanut aine astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PIVALIINIHAPPO ICSC: 0486
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C5H10O2 / (CH3)3CCOOH
Molekyylimassa: 102.1
Kiehumislämpötila: 164°C
Sulamislämpötila: 36 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 2.5 (niukasti liukeneva)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 85
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 64 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.4
Viskositeetti: 4.2 mm²/s 37.8 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja ylähengitysteille. Aine on ärsyttävää ruoansulatuskanavalle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi