« Takaisin hakulomakkeelle  
2-ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTIICSC: 0478 (Marraskuu 2003)
Akryylihappo, 2-etyyliheksyyliesteri
Oktyyliakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-etyyliheksyyliesteri
2-Etyyliheksyyli-2-propenoaatti
CAS #: 103-11-7
EC Numero: 203-080-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 82°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 82°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia. Käytä vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
2-ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI ICSC: 0478
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu helposti valon, kuumuuden ja peroksidien vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C11H20O2 / CH2=CHCOOC8H17
Molekyylimassa: 184.3
Kiehumislämpötila: 213.5°C
Sulamislämpötila: -90 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.35
Leimahduspiste: 82 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 252°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-6.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.67  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 38 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8480 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 37/38-43; S: (2)-36/37-46; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi