« Takaisin hakulomakkeelle  
5-ETYLIDIEENI-2-NORBORNEENI (stabiloitu)ICSC: 0473 (Maaliskuu 1999)
ENB
5-Etylideenibisyklo(2,2,1)hept-2-eeni
Etylideeninorborneeni
CAS #: 16219-75-3
YK #: 1992
EC Numero: 240-347-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 38°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 38°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä inertissä kaasussa. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
5-ETYLIDIEENI-2-NORBORNEENI (stabiloitu) ICSC: 0473
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa kitkerää savua ja ärsyttäviä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C9H12
Molekyylimassa: 120.2
Kiehumislämpötila: 148°C
Sulamislämpötila: -80 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 560
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Leimahduspiste: 38 °C o.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; 4 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 25 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2527 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1246 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8189 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi