« Takaisin hakulomakkeelle  
NOKIMUSTAICSC: 0471 (Huhtikuu 2017)
Hiilimusta
Ahjomusta
Asetyleenimusta
Hiilinoki
CAS #: 1333-86-4
YK #: ks. Huomautukset
EC Numero: 215-609-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä suljettua prosessia.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
NOKIMUSTA ICSC: 0471
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON MUSTA PELLETTEJÄ TAI ERITTÄIN HIENOJAKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölypilvet voivat syttyä koskettaessaan voimakkaasti kuumentuneita pintoja (yli 500 °C). 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien ja monien muiden aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C
Atomimassa: 12
Sulamislämpötila: ≈3550 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8-2.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: >500°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 3 mg/m3, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: (hengittyvä jae): syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen käyttö ultra-pieninä partikkeleina (<100 nm) (nanopartikkeleina) voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia alle tässä kortissa mainittujen pitoisuuksien. Noudata erityistä varovaisuutta.
Valmistusprosessista riippuen niiden kemiallisessa koostumuksessa on vaihtelua.
Joissakin nokimustissa esiintyy polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH).
Nokimustat, joissa on yli 8 % haihtuvia yhdisteitä, voivat aiheuttaa räjähdysvaaran (ks. fysikaaliset vaarat).
Useimmilla nokimustajauheilla ei ole YK-numeroa. Riippuen jauheen ominaisuuksista, mahdolliset YK-numerot ovat: 1361 HIILI, eläin tai kasvisperäinen, vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä I-II; tai 1362 HIILI, AKTIVOITU, vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III.
Myös GHS-luokitus vaihtelee jauheen ominaisuuksien mukaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 3.5 mg/m³ (8 h).
HTP: 7 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >15400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi