« Takaisin hakulomakkeelle  
ETAANITIOLIICSC: 0470 (Lokakuu 2004)
Etyylimerkaptaani
Tioetyylialkoholi
CAS #: 75-08-1
YK #: 2363
EC Numero: 200-837-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vapina. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Viileä. 
PAKKAUS
 
ETAANITIOLI ICSC: 0470
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikkivetyä (ks. ICSC 0165) ja rikin oksideja. Aine on heikko happo. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen rikkivedyn ja rikin oksidien. 

Molekyylikaava: C2H5SH
Molekyylimassa: 62.1
Kiehumislämpötila: 35°C
Sulamislämpötila: -144.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.839
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.68
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 58.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.14
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.5
Leimahduspiste: -48.3 °C
Itsesyttymislämpötila: 299°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8-18.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun ja hengityksen lamaantumiseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA.
MAK: 1.3 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 1.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 682 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4420 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-20-50/53; S: (2)-16-25-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi