« Takaisin hakulomakkeelle  
DIPROPYYLIEETTERIICSC: 0468 (Huhtikuu 2002)
1,1'-Oksybispropaani
Di-isopropyylieetteri
CAS #: 111-43-3
YK #: 2384
EC Numero: 203-869-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 21°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 21°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Kuiva iho.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Peitä valunut aine kuivalla maalla, hiekalla tai muulla ei-palavalla aineella. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
DIPROPYYLIEETTERI ICSC: 0468
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja ja ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C6H14O
Molekyylimassa: 102.20
Kiehumislämpötila: 88-90°C
Sulamislämpötila: -122 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.25
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 8.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.53
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: 21 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 188°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.03  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 250 ppm; 1100 mg/m³ (8 h).
HTP: 320 ppm; 1400 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11-19-66-67; S: (2)-9-16-29-33; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi