« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-DIFENYYLIGUANIDIINIICSC: 0467 (Maaliskuu 2000)
Difenyyliguanidiini
DPG
N,N-Difenyyliguanidiini
sym-Difenyyliguanidiini
CAS #: 102-06-7
EC Numero: 203-002-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,3-DIFENYYLIGUANIDIINI ICSC: 0467
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN TAI VALKOINEN KITEINEN JAUHE TAI NEULASIA 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. 

Molekyylikaava: C13H13N3
Molekyylimassa: 211.3
Hajoaa 170 °C:ssa
Sulamislämpötila: 150 °C
Tiheys: 1.19 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.17
Leimahduspiste: 170 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.69  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 507 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-36/37/38-51/53-62; S: (2)-26-36/37/39-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi