« Takaisin hakulomakkeelle  
DINITRO-o-KRESOLIICSC: 0462 (Huhtikuu 2004)
4,6-Dinitro-orto-kresoli
2-Metyyli-4,6-dinitrofenoli
DNOC
2,4-Dinitro-orto-kresoli
CAS #: 534-52-1
YK #: 1598
EC Numero: 208-601-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa hapettavien aineiden kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Hikoilu. Kuume. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ihon värjäytyminen keltaiseksi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DINITRO-o-KRESOLI ICSC: 0462
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2
Molekyylimassa: 198.1
Kiehumislämpötila: 312°C
Sulamislämpötila: 87.5 °C
Tiheys: 1.58 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.694
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.016
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.56  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia aineenvaihdunnan nopeuteen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.2 mg/m3, TWA; (iho).
MAK: (höyry ja aerosoli): imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tekninen laatu voi aiheuttaa ihon herkistymistä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 360 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi