« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N-DIMETYYLIFORMAMIDIICSC: 0457 (Huhtikuu 2014)
Dimetyyliformamidi
DMF
DMFA
N-Formyylidimetyyliamiini
CAS #: 68-12-2
YK #: 2265
EC Numero: 200-679-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 58°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 58°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojavoide. Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Vatsakipu. Keltatauti.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Voi olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Haitallista hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Saattaa vahingoittaa maksaa
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
N,N-DIMETYYLIFORMAMIDI ICSC: 0457
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, halogeenien, halogenoitujen hiilivetyjen ja nitraattien kanssa. Syövyttää joitakin muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C3H7NO / HCON(CH3)2
Molekyylimassa: 73.1
Kiehumislämpötila: 153°C
Sulamislämpötila: -61 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.49
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 58 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.87
Viskositeetti: 0.85 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 15 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 15 mg/m3, 5 ppm TWA; 30 mg/m3, 10 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Myrkytyksen oireet ilmaantuvat vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 15 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 30 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan N-metyyliformamidi 200 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua N,N-dimetyyliformamidille, ts. virtsan metyyliformamidipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 20 µmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4720 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 61-20/21-36; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi