« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N-DIMETYYLI-p-TOLUIDIINIICSC: 0456
N,N-Dimetyylitoluidiini
N,N,4-Trimetyylibentsenamiini
N,N,4-Trimetyylianiliini
Heinäkuu 1997
CAS #: 99-97-8
YK #: 2810
EC Number: 202-805-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 83°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 83°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
N,N-DIMETYYLI-p-TOLUIDIINI ICSC: 0456
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTARUSKEA VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää monia muoveja. 

Molekyylikaava: C9H13N / CH3C6H4N(CH3)2
Molekyylimassa: 135.2
Kiehumislämpötila: 215°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 83 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.61  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia verisoluissa. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-33-52/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi