« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIEETTERIICSC: 0454 (Elokuu 2002)
Metyylieetteri
Oksibismetaani
Puueetteri
Metoksimetaani
CAS #: 115-10-6
YK #: 1033
EC Numero: 204-065-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIEETTERI ICSC: 0454
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja valon ja ilman vaikutuksesta. Palaessa muodostuu ärsyttäviä huuruja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C2H6O / CH3OCH3
Molekyylimassa: 46.08
Kiehumislämpötila: -23.6°C
Sulamislämpötila: -141.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.61
Liukoisuus veteen, g/100ml: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 350°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.4-26.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan, erityisesti suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 1920 mg/m3, 1000 ppm TWA.
MAK: 1900 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm; 2000 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi