« Takaisin hakulomakkeelle  
3,4-KSYLIDIINIICSC: 0453
3,4-Dimetyylianiliini
3,4-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-3,4-dimetyylibentseeni
4-Amino-o-ksyleeni
4-Amino-1,2-ksyleeni
Huhtikuu 2007
CAS #: 95-64-7
YK #: 3452
EC Number: 202-437-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 98°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 98°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Nieleminen.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Saattaa vahingoittaa verta
Saattaa vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, happoanhydrideistä, happoklorideista, hypokloriiteista, halogeeneistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
3,4-KSYLIDIINI ICSC: 0453
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PUNERTAVANRUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi hypokloriittien kanssa. Tämä muodostaa räjähtäviä klooriamiineja. Reagoi happojen, happoanhydridien, happokloridien ja halogeenien kanssa. Syövyttää muovia ja kumia. 

Molekyylikaava: C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
Molekyylimassa: 121.2
Kiehumislämpötila: 228°C
Sulamislämpötila: 51 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.07
Liukoisuus veteen, g/100ml 22 °C:ssa: 0.38
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.19
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 98 °C
Itsesyttymislämpötila: 580°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.84  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua ja methemoglobiinin muodostumista. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
TLV-arvo määritetty ainoastaan isomeeriseokselle.
Ks. ICSC 0451, 0600, 1519, 1686 ja 1687. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 25 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
HTP: 10 ppm; 50 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 810 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (48 h) = 120 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 3 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi