« Takaisin hakulomakkeelle  
2-DIMETYYLIAMINOETYYLIMETAKRYLAATTIICSC: 0450 (Huhtikuu 2006)
Dimetyyliamino-etyylimetakrylaatti
N,N-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti
Metakryylihappo, 2-(dimetyyliamino)etyyliesteri
CAS #: 2867-47-2
YK #: 2522
EC Numero: 220-688-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 68°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 68°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corr
VAARA
Palava neste
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään metalleista, hapettimista, vahvoista pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2-DIMETYYLIAMINOETYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 0450
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumuuden, valon, hapettimien, pelkistävien aineiden ja metallien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Syövyttää joitakin kumeja. 

Molekyylikaava: C8H15NO2
Molekyylimassa: 157.2
Kiehumislämpötila: 186°C
Sulamislämpötila: -30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 10.6
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Leimahduspiste: 68 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 255°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.13  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >2000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi