« Takaisin hakulomakkeelle  
DI-ISOPROPYYLIAMIINIICSC: 0449
DIPA
N-(1-metyylietyyli)-2-propanamiini
Heinäkuu 1997
CAS #: 108-18-9
YK #: 1158
EC Number: 203-558-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kipu. Rakkulat.  Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Pahoinvointi. Sokki tai kollapsi. Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
DI-ISOPROPYYLIAMIINI ICSC: 0449
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Aine on vahva emäs. Reagoi hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C6H15N / CH3CH(CH3)NHCH(CH3)CH3
Molekyylimassa: 101.2
Kiehumislämpötila: 84°C
Sulamislämpötila: -61 °C
Ks. Huomautukset.
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.72
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 9.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Leimahduspiste: -6 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 316°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-7.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.64  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Höyry on syövyttävää silmille ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Höyryn joutumisesta silmiin voi seurata näköhäiriöitä. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muita sulamislämpötiloja: -91°C ja -96°C.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 21 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 770 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, C; R: 11-20/22-34; S: (1/2)-16-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi