« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYYLIBENTSEENI (isomeerien seos)ICSC: 0445 (Marraskuu 2010)
DEB isomeerien seos
CAS #: 25340-17-4
YK #: 2049
EC Numero: 246-874-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 56°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Käytä yli 56°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Koordinaatiohäiriö. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista hengitettynä
Voi olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIETYYLIBENTSEENI (isomeerien seos) ICSC: 0445
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023) ja formaldehydiä (ks. ICSC 0275). Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: CH3CH2(C6H4)CH2CH3/C10H14
Molekyylimassa: 134.2
Kiehumislämpötila: 180-182°C
Sulamislämpötila: -75 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.86
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.13
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduspiste: 56 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 395°C
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4-4.6 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 28 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Dietyylibentseeni (DEB) on kaupallisesti saatavana ainoastaan isomeerien seoksena: 1,2 DEB (CAS 135-01-3), 1,3 DEB (CAS 141-93-5) ja 1,4 DEB (CAS 105-05-5), tyypillinen puhtausaste > 92.3% (v/v).
Tyypillinen isomeerinen koostumus on 1,3 DEB (60-65%), 1,4 DEB (27-30%) ja 1,2 DEB (4-5%).
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet voivat vaihdella riippuen kemiallisesta koostumuksesta.
Torjuntatoimet yksittäisille komponenteille voi erota isomeerien seokselle suositelluista.
Vaikutuksia munuaisissa ja maksassa on raportoitu ainoastaan 1,4-isomeerilla. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi