« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYYLIAMIINIICSC: 0444 (Marraskuu 2008)
N,N-Dietyyliamiini
N-Etyylietaaniamiini
Dietamiini
CAS #: 109-89-7
YK #: 1154
EC Numero: 203-716-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne rinnassa. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxic
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, orgaanisista yhdisteistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIETYYLIAMIINI ICSC: 0444
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Aine on keskivahva emäs. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happojen ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Syövyttää metallia, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C4H11N / (C2H5)2NH
Molekyylimassa: 73.1
Kiehumislämpötila: 55.5°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 25.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.4
Leimahduspiste: -28 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 312°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-10.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.58  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen höyrylle voi vaikuttaa keuhkoihin Aineella voi olla vaikutuksia hampaissa. Tämä voi johtaa eroosioon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 6.1 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 15 mg/m3, 5 ppm TWA; 30 mg/m3, 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 15 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 30 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 540 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4000 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 580 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle (30 päivän ikäinen) LC50 (96 h) = 855 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, C; R: 11-20/21/22-35; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi