« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2-DIKLOORIETYLEENIICSC: 0436 (Heinäkuu 2003)
1,2-Dikloorieteeni
Asetyleenidikloridi
sym-Dikloorietyleeni
CAS #: 540-59-0
YK #: 1150
EC Numero: 208-750-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Pahoinvointi. Uneliaisuus. Heikkous. Tajuttomuus. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
1,2-DIKLOORIETYLEENI ICSC: 0436
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja ilman, valon ja kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kuparin, kupariseosten ja emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä klooriasetyleeniä, joka on spontaanisti syttyvää kosketuksessa ilman kanssa. Syövyttää muoveja. 

Molekyylikaava: C2H2Cl2 / ClCH=CHCl
Molekyylimassa: 96.95
Kiehumislämpötila: 55°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.28
Liukoisuus veteen: huono
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.34
Leimahduspiste: 2 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 460°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 9.7-12.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina tasoina. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA.
MAK: 800 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: II(2) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm; 800 mg/m³ (8 h).
HTP: 250 ppm; 1000 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 770 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20-52/53; S: (2)-7-16-29-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi