« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1-DIKLOORI-1-NITROETAANIICSC: 0434 (Huhtikuu 2006)
Etaani, 1,1-dikloori-1-nitro-
CAS #: 594-72-9
YK #: 2650
EC Numero: 209-854-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 57.8°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 57.8°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin metallisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxic
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
1,1-DIKLOORI-1-NITROETAANI ICSC: 0434
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen kloorivetyä, typen oksideja ja fosgeenia. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää kumia ja joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C2H3Cl2NO2
Molekyylimassa: 143.9
Kiehumislämpötila: 124°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 57.8 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.56  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 60 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 ppm; 120 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 410 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25; S: (1/2)-26-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi