« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTIICSC: 0433 (Huhtikuu 2004)
TBPP
2,3-Dibromi-1-propanolifosfaatti
TDBPP
CAS #: 126-72-7
EC Numero: 204-799-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa.    EI avotulta.    Käytä runsaasti vettä, vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho   Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTI ICSC: 0433
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 200 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä ja fosforin oksideja. Reagoi happojen ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C9H15Br6O4P
Molekyylimassa: 697.9
Hajoaa 200 °C:ssa
Sulamislämpötila: 5.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.27
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.063
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.019
Leimahduspiste: >110 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.29  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 810 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >8 g/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi