« Takaisin hakulomakkeelle  
DIBORAANIICSC: 0432 (Huhtikuu 2006)
Boorietaani
Boorihydridi
Dibooriheksahydridi
CAS #: 19287-45-7
YK #: 1911
EC Numero: 242-940-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähdysvaara kosketuksessa veden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin halogeenien, hapettavien aineiden tai veden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena kuivaa jauhetta. EI vettä sisältäviä aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Huimaus. Heikkous. Päänsärky. Kuume. Vapina. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Paleltuma. Paleltuma.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje kaasun vuotokohta, jos mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa hengityselimistöä hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja vedestä. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta ja katonrajasta. Kuiva. 
PAKKAUS
Erityinen eristetty kaasupullo.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIBORAANI ICSC: 0432
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu. Tämä muodostaa nestemäistä pentaboraania. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Hajoaa nopeasti kuumentuessaan. Tämä muodostaa vetyä, boorihappoa ja boorioksidia. 

Molekyylikaava: B2H6/BH3BH3
Molekyylimassa: 27.7
Kiehumislämpötila: -92°C
Sulamislämpötila: -165 °C
Liukoisuus veteen: hydrolysoituu vedyksi ja boorihapoksi
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa:
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.96
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 40-50°C
Ks. Huomautukset.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-88 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. Vakavia paikallisia vaikutuksia kosketuksissa ihon kanssa. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia oireita (RADS). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Epäpuhtaudet voivat laskea itsesyttymislämpötilaa siten, että syttyminen voi tapahtua huoneenlämpötilassa tai sen alapuolella.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.11 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 ppm; 0.34 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 40 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi