« Takaisin hakulomakkeelle  
DIALLYYLIFTALAATTIICSC: 0430 (Lokakuu 2006)
o-Ftaalihappo, diallyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-2-propenyyliesteri
DAP
CAS #: 131-17-9
YK #: 3082
EC Numero: 205-016-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja hapoista. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIALLYYLIFTALAATTI ICSC: 0430
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kuumentuessaan tai katalyytin läsnä ollessa, jos ei inhiboituna. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C6H4(CO2CH2CHCH2)2
Molekyylimassa: 246.3
Kiehumislämpötila: 290°C
Sulamislämpötila: -70 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.015 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.3
Leimahduspiste: 166 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.23  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 656 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3400 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-50/53; S: (2)-24/25-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi