« Takaisin hakulomakkeelle  
SYANAMIDIICSC: 0424 (Marraskuu 2007)
Karbamonitriili
Vetysyanamidi
Karbodi-imidi
Karbimidi
Syanogeeniamidi
Amidosyanogeeni
CAS #: 420-04-2
YK #: 2811
EC Numero: 206-992-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava vain kohotetussa lämpötilassa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa, vesisumua.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Tappavaa joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä korkeintaan 20 °C:ssa, älä koskaan yli 30 °C:ssa. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. Ks. Huomautukset. Säilytä ruostumattomassa teräksessä, polyeteenissä tai polypropeenissa. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
SYANAMIDI ICSC: 0424
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ HYGROSKOOPPISIA VETISTYVIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine on erittäin reaktiivinen yhdiste. Voi räjähtää alipaineistetussa tislauksessa. Aine voi spontaanisti polymeroitua. Dimeroituu yli 40 °C:een lämpötiloissa vapauttaen runsaasti lämpöä. Emästen jäämät katalysoivat dimerointia. Hajoaa kosketuksessa happojen, emäksien tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen ammoniakkia, typen oksideja ja syanideja. Reagoi happojen, voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Tämä muodostaa räjähdys- ja myrkytysvaaran. Syövyttää metalleja kuten terästä, kuparia ja alumiinia. 

Molekyylikaava: CH2N2 / H2NCN
Molekyylimassa: 42.0
Kiehumislämpötila 0.067kPa:ssa: 83°C
Sulamislämpötila: 44 °C
Hajoaa 260 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.28
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 85
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.5
Leimahduspiste: 141 °C
Liuoksen lämpösisältö vedessä: 359 J/g (viilenee voimakkaasti liuetessaan veteen.) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja iholle. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA.
MAK: 0.35 mg/m3, 0.2 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 1 mg/m3, 0.58 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Syanamidi täytyy stabiloida pH-puskurilla dimeroitumisen ja hajoamisen estämiseksi.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Jos syanamidia on säilytetty pitkään tai se on kontaminoitunut, niin se pitäisi laimentaa vähintään kolminkertaiseen tilavuuteen vettä kriittisen hajoamislämpötilan nostamiseksi.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Syanamidi-nimeä käytetään myös kalsiumsyanamidista.
Yhteisvaikutukset hyvinkin pienten alkoholimäärien kanssa aiheuttaa vaikutuksia verenkierrossa ja keskushermostossa, johtaen punastumiseen, sydämentykytykseen, matalaan verenpaineeseen ja hyperventilointiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 125-280 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 590 mg/kg ja rotalla: 84 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 44-88 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 4,4 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 21-25-36/38-43; S: (1/2)-3-22-36/37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi