« Takaisin hakulomakkeelle  
KROTONIHAPPOICSC: 0423 (Toukokuu 2018)
trans-2-Butenoihappo
beta-Metyyliakryylihappo
alfa-Krotonihappo
3-Metyyliakryylihappo
CAS #: 107-93-7
YK #: 2823
EC Numero: 203-533-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 88°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  Käytä yli 88°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kasvosuoja. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Anna kovettua. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Haitallista nieltynä
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Varastoi vain stabiloituna. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista emäksistä ja peroksideista. Hyvin suljettu. Kuiva. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KROTONIHAPPO ICSC: 0423
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua UV-valon tai kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen ja peroksidien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H6O2 / CH3-CH=CH-COOH
Molekyylimassa: 86.09
Kiehumislämpötila: 189°C
Sulamislämpötila: 72 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: liukeneva
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 24
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.97
Leimahduspiste: 88 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 396°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.72  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine voi ärsyttää hengitysteitä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
CAS-numero täsmentämättömälle krotonihapolle on 3724-65-0 ja cis-isomeerille 503-64-0.
Trans-isomeeriä kutsutaan pelkästään krotonihapoksi, kun taas cis-isomeeriä kutsutaan isokrotonihapoksi. Kaupallinen (määrittelemätön) krotonihappo koostuu pääosin (tai lähes täydellisesti) trans-isomeeristä. Synonyymit määrittelemättömälle krotonihapolle ovat: alfa-krotonihappo, beta-metyyliakryylihappo ja 3-metyyliakryylihappo.
Yleensä ainetta kuljetetaan sulatteena. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 600 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi