« Takaisin hakulomakkeelle  
KUMAFOSSIICSC: 0422 (Huhtikuu 2013)
O-3-Kloori-4-metyyli-2-okso-2H-kromen-7-yyli-O,O-dietyylifosforotioaatti
Fosforotiohappo-O-(3-kloori-4-metyyli-2-okso-2H-1-bentsopyran-7-yyli)-O,O-dietyyliesteri
O,O-Dietyyli-O-(3-kloori-4-metyyli-7-kumarinyyli)fosforotioaatti
O,O-Dietyyli-3-kloori-4-metyyli-7-umbelliferonitiofosfaatti
CAS #: 56-72-4
YK #: 3027
EC Numero: 200-285-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Hikoilu. Heikkous. Pahoinvointi. Oksentelu. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus) ja suojavaatetus. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotanut aine astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxicexcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
Haitallista joutuessaan iholle
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KUMAFOSSI ICSC: 0422
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja, fosforin oksideja ja kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C14H16ClO5PS
Molekyylimassa: 362.78
Sulamislämpötila: 91 °C
Tiheys: 1.47 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.13  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasin inhibitio. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostolle. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaloihin, äyriäisiin, lintuihin ja nisäkkäisiin. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 13 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 860 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla: 303 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.34 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 1.0 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 21-28-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi