« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORITRIFLUORIMETAANIICSC: 0420 (Toukokuu 2018)
CFC 13
Monoklooritrifluorimetaani
Trifluorimetyylikloridi
CAS #: 75-72-9
YK #: 1022
EC Numero: 200-894-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.  Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Huimaus. Päänsärky. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. 
Silmät Ks. Iho.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasexcl mark;warn
VAROITUS
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla yläilmakehän otsonia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. 
PAKKAUS
 
KLOORITRIFLUORIMETAANI ICSC: 0420
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä, fluorivetyä ja fosgeenia. Yhteensopimaton tiettyjen metallijauheiden (alumiini, sinkki, beryllium), tiettyjen metalliseosten (sinkki, magnesium), tiettyjen muovien ja luonnonkumin kanssa. 

Molekyylikaava: CClF3
Molekyylimassa: 104.5
Kiehumislämpötila: -81.4°C
Sulamislämpötila: -181 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.65  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen voi aiheuttaa huumaavia vaikutuksia. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tukehtumisen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. Ks. Huomautukset. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 4300 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Lääkärin tulisi kiinnittää erityistä huomiota hoidossa käytettäviin lääkkeisiin, koska aine vaikuttaa sydämen rytmiin.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Tämän aineen käyttö tuotteissa on kielletty eräin poikkeuksin (VNp 680/1993).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi