« Takaisin hakulomakkeelle  
RIKKISINAPPIKAASUICSC: 0418 (Huhtikuu 2005)
HD
2,2'-Diklooridietyylisulfidi
Bis(2-klootietyleeni)sulfidi
1,1'-Tiobis(2-kloorietaani)
CAS #: 505-60-2
YK #: 2810

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kipu. Punoitus. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja. Näönmenetys.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Ks. Hengitystiet.  Pese kädet ennen ateriointia. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Hapen antamista voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vedestä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
RIKKISINAPPIKAASU ICSC: 0418
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN ÖLJYMÄINEN NESTE TAI KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi veden kanssa. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: C4H8Cl2S
Molekyylimassa: 159.1
Kiehumislämpötila: 216°C
Sulamislämpötila: 13.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.27
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.0068 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 9.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Leimahduspiste: 105 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.37/2.41  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Muodostaa rakkuloita. Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aineella voi olla vaikutuksia silmissä. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 40 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi