« Takaisin hakulomakkeelle  
1-KLOORI-2,4-DINITROBENTSEENIICSC: 0416 (Kesäkuu 2015)
1,3-Dinitro-4-klooribentseeni
2,4-Dinitrofenyylikloridi
DNCB
CAS #: 97-00-7
YK #: 3441
EC Numero: 202-551-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Sumentunut näkö.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi erikoisvälineillä (ks. Huomautukset) tai lakaise varovasti suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa joutuessaan iholle
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa vahingoittaa verta
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista pelkistävistä aineista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja ammoniakista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1-KLOORI-2,4-DINITROBENTSEENI ICSC: 0416
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan , jopa ilman puuttuessa. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Reagoi kiivaasti ammoniakin ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja ja huuruja, sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C6H3ClN2O4 / C6H3Cl(NO2)2
Molekyylimassa: 202.6
Kiehumislämpötila: 315°C
Sulamislämpötila: 54 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen 15 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.0
Leimahduspiste: 179 °C
Itsesyttymislämpötila: 432°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.0-22
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.17 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle ja silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa hemoglobiinin vähenemiseen ja verisolujen vähenemiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1070 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 130 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi