« Takaisin hakulomakkeelle  
KLORAMIN TICSC: 0413 (Lokakuu 2005)
Natrium-N-kloori-p-tolueenisulfonamidi
Natrium-N-kloori-4-tolueenisulfonamidi
Natrium-N-kloori-4-metyylibentseenisulfonamidi
Tosyyliklooriamidinatrium
CAS #: 127-65-1
YK #: 1759
EC Numero: 204-854-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
 
KLORAMIN T ICSC: 0413
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 130 °C:n (vedetön). Hajoaa hitaasti ilman vaikutuksesta. Tämä muodostaa kloori(trihydraattia). Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja. 

Molekyylikaava: C7H7ClNNaO2S
Molekyylimassa: 227.6
Hajoaa
Tiheys (trihydraatti): 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: (hyvä, trihydraatti)
Leimahduspiste: 192 °C c.c. (trihydraatti)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.84 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Tämän kortin suositukset koskevat myös Kloramin T trihydraattia (CAS 7080-50-4). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 22-31-34-42; S: (1/2)-7-22-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi