« Takaisin hakulomakkeelle  
KATEKOLIICSC: 0411 (Kesäkuu 2015)
Pyrokatekoli
1,2-Bentseenidioli
1,2-Dihydroksibentseeni
CAS #: 120-80-9
YK #: 2811
EC Numero: 204-427-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kouristukset.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Hengityksen lamaantuminen.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Vahingoittaa keskushermostoa ja verenkiertoelimistöä
Epäillään aiheuttavan syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KATEKOLI ICSC: 0411
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU RUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H6O2
Molekyylimassa: 110.1
Kiehumislämpötila: 245.5°C
Sulamislämpötila: 105 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 43
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 3 (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.8
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 510°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.88  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine on syövyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa masennukseen, kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen voi aiheuttaa verenpaineen nousua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 22 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 10 ppm; 45 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 260 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 800 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3.5-8.9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22-36/38; S: (2)-22-26-37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi