« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMSYANIDIICSC: 0407
KalsidiMarraskuu 1998
CAS #: 592-01-8
YK #: 1575
EC Number: 209-740-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden, hiilidioksidin tai happojen kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä jauhetta, kuivaa hiekkaa. EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä. EI hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kiristävä tunne rinnassa. Sekavuus. Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus. Oksentelu. Heikkous. Punoitus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Estä kosketus veden tai kosteiden aineiden kanssa. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KALSIUMSYANIDI ICSC: 0407
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 350 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja syaanivetyä. Reagoi kiivaasti veden, kostean ilman, hiilidioksidin, happojen ja happosuolojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä. Reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa kuumennettaessa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2CaN2 / Ca(CN)2
Molekyylimassa: 92.1
Hajoaa >350 °C:ssa
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia solunsisäiseen happiaineenvaihduntaan. Tämä voi johtaa kohtauksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (ceiling value): 5 mg/m3 STEL; (iho).
MAK: (CN): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (syanidit, CN): 1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
HTP (syanidit, CN): 5 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 39 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 28-32-50/53; S: (1/2)-7/8-23-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi